Algemene voorwaarden

Toepassing:

Massagepraktijk “In het licht” hanteert algemene voorwaarden. Voorafgaand aan de eerste afspraak ga ik ervan uit dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en hiermee akkoord gaat. Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Massagepraktijk “In het licht” en een client.

Opgesteld September 2023 door H. Monsieurs.

Begrippen:

Zorgaanbieder/zorgverlener: Hanneke Monsieurs van In het licht, praktijk voor holistische massage en massagetherapie. Bij de kamer van koophandel geregistreerd onder KvK nummer: 77502019. Tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

Website: www.inhetlichtmassage.nl

Client: Degene aan wie door de zorgaanbieder behandeling of advies verleent wordt. Tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaard of diens vertegenwoordiger.

LVNT: Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten) onder lidmaatschapsnummer 22.001.

RBCZ: Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister van RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) onder lidmaatschapsnummer 220067R. Het RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar Hbo-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren. Een RBCZ therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen zodat jij als client zeker bent van goede zorg.

SCAG: Ik ben aangesloten bij SCAG (Stichting Complementaire Gezondheidszorg). Dit is het kenniscentrum voor klachten en geschillen in de complementaire zorg.

Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen.

Bereikbaarheid:

Mijn praktijk is telefonisch, via what’s app en e-mail bereikbaar. Contactgegevens zijn vindbaar op mijn website onder het kopje contact.

Wanneer je een bericht voor me achterlaat (mail, voicemail of what’s app) reageer ik in de regel op werkdagen binnen 24 uur.

Actuele openingstijden zijn terug te vinden op mijn website onder het kopje afspraak maken & contact.

Mijn praktijk bevind zich op de eerste verdieping. Er is geen lift aanwezig. Cliënten die slecht ter been zijn dienen hier rekening mee te  houden.

Wanneer je met de auto komt is er meestal voldoende gelegenheid tot (gratis) parkeren in de straat of in de wijk.

De behandeling:

Je kunt bij me terecht zonder verwijzing van een arts of specialist.

Een eerste sessie betreft altijd een kennismakingssessie waarin gestart wordt met een intake. In deze afspraak kom ik graag wat meer te weten over je en vertel ik je meer over mijn visie en werkwijze. Samen bespreken we wat jou doelen, wensen en verlangens zijn. Deze vormen de leidraad voor de behandeling. Na de derde sessie, voorafgaand aan de vierde sessie vind een evaluatiemoment plaats. Deze evaluatiemomenten zijn terugkerend steeds na 3 sessies.

Als client ben je zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die tijdens het intake gesprek verstrekt wordt, zodat de behandeling zo verantwoord en veilig mogelijk uitgevoerd kan worden.

Op het moment dat de zorgaanbieder ziek is vind er geen vervanging plaats. De behandeling gaat niet door en wordt naar een andere datum en tijd verplaatst.

In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stop gezet.

Contra indicaties:

Koorts is een contra indicatie voor massage. Wanneer dit het geval is dient de afspraak verplaatst te worden naar een later moment.

Is er sprake van medische klachten, zwangerschap, ben je onder behandeling bij een arts/specialist of gebruik je bepaalde medicijnen, dan deze graag melden voorafgaand aan de sessie. Deze zaken vragen om extra aandacht en vereisen soms een aangepaste behandeling. Wanneer er contra indicaties zijn kan ik besluiten om een behandeling (deels) niet uit te voeren.  Wanneer je twijfelt, neem dan van te voren contact op met mij, je huisarts of je behandelend specialist.

Betaling en tarieven:

De huidige tarieven die ik hanteer zijn terug te vinden online op mijn website en in mijn praktijk.

De tarieven voor massagetherapie zijn vrijgesteld van BTW.

Betalen kan op de volgende manieren:

  • Achteraf: via betaalverzoek per app.
  • Achteraf: door overmaken op basis van de gemailde factuur.

Betalingen dienen altijd binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan kan een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.

Massagetherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars via een aanvullende verzekering (gedeeltelijk) vergoed. Of je hiervan gebruik kan maken hangt af van de door jou afgesloten zorgverzekering. Ik als zorgaanbieder sta daar buiten.

Client heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de vraag en in welke mate diens ziektekostenverzekeraar de kosten van de behandeling vergoedt. Tevens dient de client zelf de factuur bij de ziektekostenverzekeraar te declareren.

Annuleren:

Een gemaakte afspraak kan tot 7 dagen voorafgaand aan de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Wanneer je een afspraak korter dan 7 dagen voorafgaand aan de afspraak wil annuleren breng ik 50% van het dan geldende tarief in rekening.

Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur voorafgaand aan de behandeling kosteloos verzet worden naar een ander tijdstip wanneer sprake is van een onvoorziene omstandigheid. Wanneer een afspraak niet minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak is verzet of wanneer een afspraak vergeten dan wel niet nagekomen wordt ben ik als zorgverlener gerechtigd om de behandeling in rekening te brengen.

Dossiervoering en privacy:

De zorgaanbieder is verplicht volgens de wet WGBO om een dossier aan te maken. In mijn geval betreft dit een handgeschreven, papieren dossier wat in een afgesloten kast bewaard wordt. Als therapeut heb ik als enige toegang tot je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Voor meer informatie over informatieveiligheid en privacy verwijs ik je naar mijn privacyverklaring.

Aansprakelijkheid:

Bij de uitvoering van de dienstverlening  van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting.

De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af, noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde, dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de client voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende, toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder.

De zorgaanbieder is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na de behandeling.

Als zorgaanbieder heb ik een beroeps- en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de verzekeraar.

Klachten en geschillen:

Natuurlijk doe ik er alles aan om je op een goede en respectvolle manier zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Wenselijk is het dan om de kwestie met mij bespreekbaar te maken. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten, probeer het dan via de mail. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar in gesprek te gaan. Meestal lost een goed gesprek je onvrede op klacht op.

Op de website van de LVNT staat hoe ik omga met klachten en hoe je een klacht kunt melden. https://www.lvnt.nl/klachten.

Wanneer de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop je onvrede of klacht is afgehandeld onbevredigend is, kun je je wenden tot de geschillencommissie. Ik ben ingeschreven in het register van de SCAG. Als client  kun je rekenen op een zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. Hiermee voldoe ik als zorgverlener aan de Wkkgz.

Maak een afspraak